Get Adobe Flash player

GÜNVER GÜNEŞ ARŞİV FONU

Günver Güneş arşiv fonu, Günver Güneş tarafından günümüze kadar korunarak, yine kendisi tarafından ÖYKAM’a bağışlandı. 4 kutu,  85 zarf ve 469 adet belgeden oluşan bu arşiv fonu;

 • Ödemiş kazası, Balyanbolu nahiyesine mülhak Halıköy karyesinde tekerli nam mahalde vakı' cıva madeni hakkında belgeler.
 • İzmir’de yeni Boşnak karyesi teşekkülüne dair belgeler ve bir adet harita
 • Aydın cihetinde iltica eden ahali arasında zuhur eden hastalıklara karşı sıhhiye ihtiyacının talebi.
 • Ödemiş kazasında mevcut olan membaların demir borularla döşenmesi ve muhtelif mahallerde su depolarının yapılması için gerekli sarfiyatın talep edilmesine ilişkin yazılar.
 • Kolonbiya dar'ül fünun iktisadiyat fakültesinden Süleyman Saim imzasıyla İzmir'in savaş öncesi ve sonrası umumi nüfusunun talep edilmesiyle ilgili belgeler.
 • Ödemiş, Bayındır, Urla ve Tire kazalarına gelen muhacirlere ait belgeler
 • Çakırcalı ile ilgili belgeler.
 • Mahkeme kararları
 • Ödemiş hapishanesine dair belgeler.
 • Ödemiş tesis olunacak halat ve çuval fabrikası hakkında belgeler.
 • Ödemiş, Yalova, Rize ve Ankara’dan tahrir-i nüfus-ı umumiye komisyonuna gönderile telgraflar.
 • Bozyaka karyesinin Adagüme’den fekk-i irtibatı hakkında belgeler ve bir harita
 • Ödemiş Belediye’sine ait belgeler.
 • Ödemiş kazası dahilinde zuhur eden çekirgeyi itlaf için çalışmış olan bayındır amele-i mükellifesinden bedelat-ı nakdiye vermeyenlerden ceza alınacak meblağ hakkında belgeler
 • Ödemiş kasabasında mevcut mektepler hakkında belgeler.
 • Aydın sancağına bağlı Çine kazasının, Aydın’dan Muğla (menteşe) sancağına bağlanmasına ilişkin belgeler
 • Nazilli redif taburu kumandanı Halid Efendi'nin Ödemiş kaymakamlığına tayini
 • Ödemiş kasabasında iane ile bir İslam Guraba Hastahanesi inşaası hakkında belgeler
 • Ödemiş ve tire demiryolu hakkında harita ve cetveller.
 • Ödemiş, Tire Ve Bayındır kazalarının 1286 senesi mahsulatında aşar vergileri hakkında belgeler.
 • Ödemiş’te mevcut doksan küsur martinin hükümet-i mahalliye teslimi hakkında belgeler.
 • Bademye karyesinin merkez Adagide, Adagüme, Kazanlı, Mendegüme, Mescitli, Emirli, Pirinçci ve Bıçakçı karyelerinden yeni bir nahiye teşekkülü hakkında
 • Ödemiş Çatalyolu mahallesinin, iki mahalle ve iki muhtarlığa ayrılması hakkında belgeler.
 • Ödemiş karyesine mülhak Bayezidler karyesinin Havulcuk karyesinden fekkiyle ayrıca karye ittihazına dair belgeler.
 • Ödemiş'in Birgi nahiyesindeki madenler hakkında belgeler.
 • Ödemiş kazası kaymakamı Tevfik Bey’in Denizli mutasarrıfı İsmail Fevzi Paşa yerine tayin edilmesi
 • Üçüncü ordu-yu hümayuna mensup Ödemiş, Tire, Kuşadası redif taburlarının Yemen’e sevk olunmasına dair
 • Aydın vilayetinin iki kıta tahriratı suretleri, Mora’ya rabt edileceğine dair, muhacirin hakkında
 • Aydın vilayeti dahilinde akan menderes nehrinin temizliğine dair belgele.
 • İzmir vilayetinin Ödemiş kazasına bağlı Mescitli karyesinde vakı' antimon madeni hakkında belgeler.
 • Ödemiş kaza merkezinde kolordu süvari grubunun işgalinde bulunan hazineye ait binanın milli müdafaa vekâletine terk ve tahsisi hakkında belgeler.
 • Ödemiş’te kurulan kooperatifler hakkında belgeler.
 • Aydın sancağına tabi' Bozdoğan kasabasının Hızırbaba, Çarşı,  Hisar ve Yenice namlarıyla dört mahalleye taksimi
 • Kuşadası ve Ödemiş kaymakamlarının görevlerinden alınmalarına dair belgeler.
 • Aydın'da vezne tabi olan hububattan kile rüsumu alındıktan sonra kantar rüsumunun alınmamasına dair belge
 • Karacasu nahiyesinin kaza statüsüne çıkarılmasına dair belge
 • Soma ve Kırkağaç kazalarının hangi livalara ilhak olunacağına dair belge
 • Ödemiş kazasının Kelas (Kiraz) nahiyesine hakkında belgeler.
 • Manisa ve Kasaba (Turgutlu) kazalarında yetiştirilen tütünler hakkında
 • Merkez vilayetin Aydın’dan Denizli’ye nakli hakkında
 • Çetelerle ilgili belge

 

içermektedir.

 

Bunlar arasında

 • 49 adet ihale
 • 1 adet dergi
 • 21 adet kararname
 • 7 adet ruhsatname
 • 12 adet telgraf
 • 356 adet çeşitli konularda belge yer almaktadır.       

Liste için tıklayınız.

Site İçi Arama

Video Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Fotoğraf Galerisi

Ziyaret Saatleri

Müzemiz, Pazartesi günü dışında hergün 09:00-12:00 ve
13:00-17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Toplu ziyaret için,
rezervasyon taleplerinizi
bilgi@oykam.org
adresine iletebilirsiniz.